Softver za analizu poslovanja

Generalno, ovu funkciju u preduzeću obavljaju Finansijski softveri koji to rade na ažuran i kvalitetan način, ali ukoliko oni ne mogu da obezbede dovoljno detaljne i kvalitetne analize poslovanja preduzeća, postoji Softver za analizu poslovanja, koji je koncipiran tako da prati i analizira troškove i prihode preduzeća na nivou vrsta proizvoda i usluga (profitnih centara). Ovakvi Softveri za analizu poslovanja omogućavaju analiziranje prihoda i troškova na nivou profitnog centra, sektora, itd. i  daju analizu vrste troškova, poslova, vremena, tržišta. Softveri za analizu poslovanja omogućavaju da periodično pratimo i upoređujemo poslovne aktivnosti preduzeća sa planiranim ili prethodnim aktivnostima.

Analiza  prihoda se vrši po kupcima, sezoni, vrsti robe ili prema nekim drugim kriterijumima koji se unapred definišu kao strateški kriterijumi. Analiza  troškova se vrši na nivou celokupnog  preduzeća ili određenog sektora, prema vrsti troškova, dobavljačima, periodima, vrstama proizvoda i prema nekom drugom kriterijumu, važnom za analizu poslovanja preduzeća. Ovi softveri se prilagođavaju potrebama preduzeća, a ne obrnuto. Slični softveri predstavljaju standard poslovanja stranih firmi i oni nesporno olakšavaju rad menadžmentu, a samim tim podižu i celokupno poslovanje na jedan viši nivo.